HSE

بهداشت، ایمنی و محیط زیست

دیروز چه روزی بود؟ درختی کاشتید؟

درخت قلب سبز زمین است،ما هم در تداوم تپش قلب زمین یاری رسانیم.

«دوستداران محیط زیست، 15 اسفند روز درختکاری گرامی باد»