این نرم افزار هزینه های بروز حوادث را جز به جز به صورت پرسشنامه ای محاسبه می نمایند و می تواند کمک شایانی در مدیریت ایمنی جهت کمی سازی هزینه حوادث داشته باشد

مسلما کلیه همکاری در واحدهای ایمنی و بهداشت جهت توجیه مدیریت سازمان خود در خصوص اختصاص بودجه مورد نیاز با مشکلاتی مواجه هستند که با محاسبه هزینه های وارده ناشی از حوادث با کاربرد چنین نرم افزارهایی می توانند مدیران خود را با اعداد و ارقام و بزبان مالی توجیه نموده و در این امر موفق گردد.

لینک نرم افزار