تعریف لغوی : قاعده و قانون کار
ILO : بکارگیری علم بیولوژی و پیوستگی آن با علوم فنی مهندسی و نائل شدن آن به تعادل لازم بین کار و کارگر که منجر به فعالیت و انجام مناسب و صحیح کار
ارگونومی علم طراحی نیست بلکه اجزای لازم برای طراحی را فراهم می کند.
در واقع ارگونومی جزئی از مهندسی انسانی است.