این کتاب می تواند کمک شایانی به پیشرفت فرهنگ HSE در صنایع نماید:

 

«ارزش های مبتنی بر فرایند ایمنی»

دارای با 28 فصل  

نویسنده:

Terry E. McSween

ترجمه:

مهندس پرویز آقارضی

مهندس سالومه سروش مهر

 

سال آینده منتشر خواهد شد.