در همه کشورها کم و بیش از علائمی مشابه جهت هدایت راننده جرثقیل استفاده می شودیول

با باز کردن لینک های زیر می توانید با این نشانه ها آشنا شوید:

لینک 1

لینک 2