بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

ماده 1

خطرهای موضوع بیمه خسارتهای بدنی وارد به کارکنان شاغل بیمه گذار ناشی از مسئولیت بدنی وی در حین انجام کار و محل کار مشروط برآنکه مسئولیت بیمه گذار برای بیمه گر محرز باشد.

تبصره: منظور از جبران خسارت بدنی مذکور در متن بیمه نامه، تامین و جبران هزینه های پزشکی و همچنین جبران زیان های نقص عضو یا فوت ناشی از حوادث مشمول بیمه نامه برای زیاندیگان موضوع بیمه و همچنین ارش و دیه در صورت رجوع زیاندیده به مرجع قضائی می باشد.

ماده 2 استثنائات

خسارتهای معلول عوامل زیر ولو این که بیمه گذار مسئوول آنها شناخته شود از شمول تعهدات بیمه گر خارج است.

 • خسارت ناشی از عمد و تقلب بیمه گذار
 • خسارات ناشی از وسائل نقلیه موتوری تحت پوشش نمی باشد مگر آنکه صراحتاً مورد تقاضا بیمه گذار و مورد موافقت بیمه گر قرار گیرد.
 • خسارت ناشی از انفجار هسته ای و تشعشات رادیواکتیو.
 • خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و عوامل دیگری از این قبیل.

 

ماده 3  وظایف بیمه گذار

 • بیمه گذار باید پیشنهاد بیمه را با رعایت دقت و صداقت تکمیل و کلیه اطلاعات راجع به موضوع بیمه را در اختیار بیمه گر قرار دهد.
 • بیمه گذار موظف است در طول مدت اعتبار بیمه نامه هر گونه تغییر کمی و کیفی را که در وضعیت خطر حاصل شود و باتغییراتی را که در چگونگی ارتباط بیمه گذار با موضوع بیمه به وجود آید. ظرف ده روز بصورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند.
 • بیمه گذار موظف است اقدامهای لازم را که هرکس عرفاً برای جلوگیری از وقوع حوادث رعایت می نماید به عمل آورد.
 • بیمه گذار مکلف است وقوع هرگونه حادثه موضوع این بیمه نامه و همچنین نوع ادعا و یا مطالبه کارکنان علیه خود را که به این بیمه نامه مربوط شود اعم از این که مطالبه و ادعا کتبی یا شفاهی و یا بصورت ارسال اظهارنامه و یا اقامه دعوی در مراجع قضایی باشد، بدون فوت وقت در اولین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت پنج روز (به استثنای تعطیلات رسمی) از تاریخ اطلاع خود از آن به اطلاع بیمه گر برساند و نیز مکلف است متعاقبا کیفیات مطالبه و یا دعوی، نام و نشانی مطالبه کننده و یا اقامه کننده دعوی و عنوانی که به موجب آن مطالبه خسارت و یا اقامه دعوی شده است، مشخصات زیاندیده، نام و نشانی شهود احتمالی، مبلغ مورد ادعا و هرگونه اطلاعات مشخصات و نکات دیگر مربوط به موضوع را که بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مدارکی را که در این باره در اختیار دارد به بیمه گر تسلیم و بیمه گر را در تحقیقات و رسیدگی و دفاع کمک نماید.
 • بیمه گذار بایستی جهت بازدید از محل حادثه و انجام امور کارشناسی همکاری لازم را به بیمه گر به عمل آورد.

ماده 4 تعهدات بیمه گر

 • غرامت فوت بر مبنای در صد تقصیر بیمه گذار تعیین شده در مرجع قضایی و اعمال آن بر روی سرمایه باشد محاسبه می گردد.
 • غرامت صدمات جسمانی زیاندیدگان بر اساس درصد تعیین شده در مرجع قضایی و یا اعمال آن بر روی سرمایه بیمه و یا معادل ریالی ارزانترین نوع دیه رایج هر کدام که کمتر باشد محاسبه می گردد.
 • در صورتی که زیاندیدگان از غرامت پرداختی توسط سازمان تأمین اجتماعی استفاده نماید، تعهد بیمه گر عبارتست از مازاد غرامت تا میزان تعهدات مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه.
 • در صورت فوت هر یک از زیاندیدگان موضوع بیمه نامه جمع مبالغ پرداختی نمی تواند از حداکثر تعهد بیمه گر، مذکور در بندهای 2 یا 3 ((تعهدات بیمه گر)) مندرج در شرایط خصوصی بیمه نامه بر حسب مورد تجاوز نماید.
 • قبول هرگونه مسئولیت و سازش در مورد خسارتهای بدنی از طرف بیمه گذار بدون موافقت کتبی بیمه گر فاقد اعتبار است مگر اینکه طبق مدارک مسئولیت بیمه گذار محرز باشد.
 • بیمه گذار متعهد است هرگونه اوراق قضایی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را اعم از این که از طرف مدعی خسارت یا دستگاههای قضایی دریافت نموده باشد بی درنگ و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت جهت بیمه گر ارسال دارد و در صورت تأخیر مسئوول جبران ضرر و زیانهایی که از طریق به بیمه گر وارد می شود خواهد بود.
 • حق سازش و حق دعوی تا میزان تعهد بیمه گر در کلیه مراجع و مراحل قضایی با بیمه گر است و بیمه گذار به موجب این بیمه نامه بیمه گر را وکیل یا حق توکیل غیر ولو کرارا می نماید که پرونده های مربوط را در مراجع قضایی با استفاده از کلیه اختیارات دادرسی تا میزان تعهد این بیمه نامه تعقیب نماید و در طول مدت جریان دعوی نباید اقدامی به عمل آورد که به حق بیمه گر در وی لطمه وارد آورد ولی نسبت به مازاد تعهدات این بیمه نامه بیمه گذار حق هرگونه اقدامی خواهد داشت.
 • بیمه گر می تواند با پرداخت حداکثر مبلغی که طبق این بیمه نامه برای هر حادثه متعهد است و یا این که اگر مبلغی قبلا پرداخت نموده با پرداخت مابه التفاوت آن تا میزان حداکثر تعهد، اقدامات خود را در هر یک از مراحل قضایی متوقف و از خود سلب مسئولیت بنماید و در آن صورت رهبری و کنترل مذاکرات و جریانهای حقوقی و اقدامات قانونی مربوط به هر دعوی مرتبط با موضوع این بیمه نامه را به بیمه گذار واگذار و از ادامه مداخله خودداری نماید. بنابراین بیمه گر در برابر هر گونه ادعای بعدی مسئولیتی نخواهد داشت.

ماده 5  فسخ و بطلان بیمه نامه

این بیمه نامه ممکن است قبل از انقضای مدت با اخطار قبلی و کتبی 20 روزه از طرف بیمه گر یا بیمه گذار به طور غیرعمد درباره وضعیت خطر و احراز این امر قبل از وقوع حادثه.

از طرف بیمه گذار: در این صورت که کیفیت تشدید خطر کاهش یافته و یا از بین رفته و بیمه گر به تخفیف حق بیمه راضی نشود.

تبصره : در صورت فسخ از طرف بیمه گر، باید حق بیمه مدنی که باقی مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه گذار برگشت شود در صورت فسخ بیمه نامه از طرف بیمه گذار، حق بیمه برگشتی براساس تعرفه بیمه کوتاه مدت محاسبه خواهد شد.

ماده 6

در صورتی که مسئولیت موضوع این بیمه نامه به موجب بیمه های دیگری نیز مورد تأمین قرار گرفته باشد. تعهد بیمه گر به تناسب مبلغی که خود بیمه نموده با مجموع مبالغ بیمه  شده می باشد.

ماده 7

خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه گذار مستقیما از طرف بیمه گر به شخص زیاندیده و یا ذوی الحقوق او پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه گر در مقابل بیمه گذار و شخص یا اشخاص زیاندیده بری الذمه می گردد. در مورد هزینه های پزشکی در صورتیکه توسط بیمه گذار پرداخت شده باشد به بیمه گذار پرداخت خواهد شد.

ماده 8

نشانی و اقامتگاه قانونی بیمه گذار همان است که در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه نامه درج گردیده و بیمه گذار موظف است تغییر نشانی و اقامتگاه کنونی خود را بصورت کتبی باطلاع بیمه گر برساند. در غیر این صورت نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه گذار معتبر شناخته می شود.

ماده 9

این بیمه نامه بر مبنای اظهارات کتبی بیمه گذار مندرج در پیشنهاد بیمه تنظیم گردیده و هرگونه تغییری در آن به موجب الحاقی صادره از طرف بیمه گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقی با موفقیتهایی که بین طرفین به عمل آمده مطابقت نکند بیمه گذار موظف است.

ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، تغییر و یا تصحیح الحاقی را کتبا خواستار شود و گرنه اوراق مذکور قطعی تلقی خواهد شد.

ماده 10

مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی شروع می شود.

ماده 11

در مواردی که در این بیمه نامه ذکر نشده است بر طبق قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

/ 2 نظر / 43 بازدید
آرمان برتر

با سلام دوست عزیز ازفروشگاه آرمان برتردیدن فرمایید با استفاده از خرید اینترنتی در وقت خود صرفه جویی نمایید!!! بهترین ها را از ما بخواهید منتظر حضور شما درآرمان برتروخرید شما هستیم!!! http://hakhamanesh.shoploger.com

مهران عسلی

با سلام ضمن خدا قوت بدلیل مسئولیت پذیری شما در راه اندازی این سایت.مطالب جالبی در مورد شرح وظایف کارفرما در قبال نیروهای تحت نظارت نوشته بود که شخصا" از بعض آنها بی اطلاع بودم. بهرحال امیدوارم مطالبی که ارائه میدهید همیشه تازه ، تا حد زیادی بکر و جذاب وصد البته کاربردی باشد. بعنوان یک خواننده فکر میکنم اگر یک قسمت کوچک از سایت را به اطلاعات عمومی (مثلا" تحت عنوان آیا میداتید که ... یا مثلا" اهم رکوردهای گینس و یا......) اختصاص دهید جذابتر شود. بهرحال مجددا" خدا قوت و امیدوارم انگیزه شما همیشه ادامه داشته باشد.در ضمن بد نیست به نوعی سایتتان را اطلاع رسانی کنید. با سپاس و احترام مهران عسلی